top of page

Privacyverklaring

Bij het verlenen van mijn diensten verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens omgaan is deze privacyverklaring opgesteld.

 

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

 

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

 

Bärbel Weiligmann

Zeeburgerdijk 621

1095 LH Amsterdam

Nederland

 

Mobil + 31 6 42259624

Baerbel.weiligmann@mac.com

 

Indien u gebruik maakt van diensten verstrekt u mij uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik uw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van mijn diensten.

 

Persoonsgegevens

Bärbel Weiligmann verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens: NAW-gegevens; contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers;  competenties en interessegebieden.

 

Doeleinden

Bärbel Weiligmann verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: het onderhouden van contact; het bieden van een workshop; een goede en efficiënte dienstverlening; beheer van het cliëntenbestand; het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning, facturering; innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen; nakoming van wettelijke verplichtingen; het voeren van geschillen; het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde informatie.

 

​Waarop is de verwerking gebaseerd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het trainingstraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Ik zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

 

Hoe lang ik uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik me moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

 

Profilering

De persoonsgegevens die afkomstig zijn uit de verschillende bronnen zoals de aanmelding voor lezingen/cursussen, behandeltrajecten, kan ik combineren om u gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie aan te kunnen bieden.

 

Uw rechten

U heeft het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

 

Ook kunt u mij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

 

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

 

 

Bärbel Weiligmann​

Zeeburgerdijk 621

1095 LH Amsterdam

Nederland

Baerbel.weiligmann@mac.com

 

​Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan eenzijdig door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 Maart 2021.

bottom of page